ინსტრუქციები საპროექტო განაცხადის წარმოსადგენად

ევროპის ფონდი გრანტებს გასცემს საგრანტო კონკურსების და ღია კარის პროგრამის ფარგლებში. ღია კარის პროგრამაში საგრანტო პროექტის წარდგენისას, პირველ ეტაპზე, საკმარისია წინასწარი საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა. ამ ეტაპზე არ არის აუცილებელი რაიმე სხვა დოკუმენტის წარდგენა. თუ ღია კარის პროგრამაში განმცხადებელი პირველივე ეტაპზე წარმოადგენს სრულ საპროექტო განაცხადს, ფონდი მას განიხილავს. თუმცა, დროისა და რესურსის დაზოგვის მიზნით, ფონდი განმცხადებლებს ურჩევს, რომ საწყის ეტაპზე შემოიტანონ მხოლოდ წინასწარი საპროექტო განაცხადი.

ფონდის მიერ წინასწარი საპროექტო განაცხადის მოწონების შემთხვევაში, განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული საპროექტო განაცხადი დეტალური ბიუჯეტით, ლოგიკური მოდელით, ორგანიზაციის რეგისტრაციის მოწმობით და შედარების აქტით. თუკი კონკურსის ფარგლებში განმცხადებელი წარმოადგენს წინასწარ საპროექტო განაცხადს, განაცხადი ჩაითვლება არასრულად და ფონდი წარმოდგენილ პროექტს არ განიხილავს. გრანტის მენეჯმენტის კითხვარი ორგანიზაციამ უნდა შეავსოს სრული საპროექტო განაცხადის წარმოდგენის შემდეგ, მხოლოდ ფონდის მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ფონდი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გენდერულ თანასწორობას და მოუწოდებს განმცხადებლებს, საპროექტო განაცხადების (როგორც წინასწარი, ისე სრული) მომზადებისას, გაითვალისწინონ, რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ პროექტს ქალებსა და მამაკაცებზე. ამაში დაგეხმარებათ გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით პროექტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების სახელმძღვანელო კითხვარი.

განაცხადის ფორმები

წინასწარი საპროექტო განაცხადის ფორმა

სრული საპროექტო განაცხადის ფორმა

ბიუჯეტის ფორმა

გრანტის მენეჯმენტის კითხვარი

ლოგიკური მოდელის ფორმა

პროექტის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით